Algemene voorwaarden

Van de Grift Fourage BV hanteert onderstaande voorwaarden. Op verzoek zullen wij u een gratis exemplaar toe sturen. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen en reclames dienen binnen 8 dagen schriftelijk ingediend te worden.

 

Handel: De algemene voorwaarden vastgesteld door de HISFA (Nederlandse vereniging van handelaren in stro, fourages en aanverwante produkten) op 25 maart 1998 en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage op 5 juni 1998.

 

Transport: Algemene betalingsvoorwaarden TLN, deze voorwaarden betreffende de betalingen van aan de vervoerder opgedragen vervoer-, opslag- en overig logistieke werkzaamheden, vastgesteld door Transport en Logistiek Nederland, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002.

 

Verhuur containers: In aanvulling van de voorwaarden van TLN volgen de nadere voorwaarden inzake container verhuur.

 

 1. Onder het “gehuurde” wordt verstaan: containers, materiaal en/of apparatuur zoals omschreven in de huurovereenkomst of zoals feitelijk ter hand gesteld van huurder.
 2. Door acceptatie van het gehuurde verklaart de huurder het gehuurde in goede staat van Van de Grift te hebben ontvangen.
 3. Het staat Van de Grift vrij ten aanzien van gehuurde zaken een borgstelling te verzoeken.
 4. Van de Grift behoudt zich het recht voor om tijdens de duur van huurovereenkomst het gehuurde te doen vervangen door soortgelijke goederen, indien dit naar haar oordeel wenselijk of noodzakelijk is, zonder dat huurder ter zake een beroep kan doen op enig recht van schadevergoeding, verrekening, opschorting, aftrek of ontbinding van de overeenkomst of anderszins.
 5. Het gehuurde dient door huurder, werknemers van huurder en derden waarvan huurder zich bedient, gebruikt te worden overeenkomstig de bestemming van het gehuurde en de daartoe gegeven gebruiksvoorschriften. Op huurder rust de verplichting het gehuurde in goede staat te houden en over te dragen. De kosten van herstel of vervanging uit welke hoofde dan ook veroorzaakt of nodig - behoudens het normale onderhoud - zijn voor rekening van huurder. Van de Grift is gerechtigd alle in verband met gebruik strijdig met de bestemming en gebruiksvoorschriften gemaakte kosten aan huurder door te belasten.
 6. Huurder is aansprakelijk voor het verlies van en alle schade aan het gehuurde, ongeacht of dit verlies of deze schade is veroorzaakt door de huurder, diens werknemers, door derden, dan wel door overmacht.
 7. Indien de huurder bij het laden, lossen en/of andere werkzaamheden van het gehuurde gebruik maakt van de diensten van de werknemers van Van de Grift VOF, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder. Ter zake is huurder tegenover Van de Grift aansprakelijk.
 8. Huurder leeft alle op het gehuurde van toepassing zijnde Voorschriften van overheidswege en (internationale) regelgeving, in het bijzonder die met betrekking tot het milieu en veiligheid strikt na. Huurder is aansprakelijk jegens Van de Grift voor schade als gevolg van niet of niet volledig inachtneming van deze Voorschriften, alsmede van kosten en boetes welke hieruit kunnen voortkomen. Huurder vrijwaart Van de Grift, haar werknemers en de door haar ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden uitdrukkelijk voor enige aanspraken van derden in dit verband.
 9. Huurder is niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen.
 10. Eventuele reparaties aan het gehuurde, die door het gebruik van de huurder noodzakelijk zijn geworden, geschieden door personen die door Van de Grift aangewezen te worden, dit op kosten van de huurder. De huurder dient zich daarom bij het ontstaan van de schade onmiddellijk tot Van de Grift te wenden en niet eerder over te gaan tot reparatie dan nadat Van de Grift de huurder ter zake heeft geïnstrueerd, een en ander onverlet latende de wettelijke plichten van de huurder waaronder die tot beperking van de schade, gevolgschade daaronder begrepen.
 11. Indien door de huurder schade wordt veroorzaakt blijven de huurpenningen verschuldigd over de periode waarin de reparatie uitgevoerd wordt, ook als deze in beginsel overeengekomen huurtermijn overschrijdt, tenzij de schade een oorzaak kent die redelijkerwijs voor rekening en risico van Van de Grift behoort te komen.
 12. Van de Grift, of door haar aan te wijzen personen, zijn te allen tijde gerechtigd de plaats of plaatsen te betreden waar het gehuurde zich bevindt en deze te onderzoeken.
 13. Het gehuurde is en blijft te allen tijde eigendom van Van de Grift. Opdrachtgever is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden of met enig recht te bezwaren. Opdrachtgever zal het gehuurde steeds gescheiden van zaken van zichzelf of derden en gekenmerkt als eigendom van Van de Grift opslaan of stallen, zodanig dat enige derde daarop geen enkel recht of beslag kan vestigen. Huurder dient aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Van de Grift te vrijwaren.
 14. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, beschikbaar te stellen aan derden of te verplaatsen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van de Grift.
 15. Huurder draagt het volledige risico en verantwoordelijkheid van het gehuurde gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder is gesteld. Huurder is verplicht zorg te dragen voor een volledige verzekering (waaronder bouwplaats- en/of CAR verzekering) tegen schade, verlies en diefstal van het gehuurde gedurende de termijn dat het gehuurde aan de huurder ter beschikking staat, waaronder begrepen het laden, lossen en transport.
 16. In geval van schade, verlies of diefstal zal Van de Grift de nieuwwaardekosten van het gehuurde aan de opdrachtgever doorberekenen. De huurprijs wordt doorberekend totdat de nieuwwaardekosten zijn voldaan. Bij schade worden de herstelkosten doorberekend.

Efficiënt en punctueel vervoer,

daar blinkt Van de Grift Fourage BV in uit.

Direct info?Bel: 038-3765428
Top <h4>vandegriftfourage.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/fourage/">Fourage</a></li> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/voeraardappelen/">Voeraardappelen</a></li> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/fourage-aardappelpersvezels/">Aardappelpersvezels</a></li> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/fourage-appelpulp/">Appelpulp</a></li> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/bierbostel/">Bierbostel</a></li> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/fourage-citruspulp/">Citruspulp</a></li> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/fourage-rodewortelrestant/">Rode wortelrestant</a></li> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/snijmais/">Snijmais</a></li> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/voeruien-en-uienpulp/">Voeruien en uienpulp</a></li> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/witlofwortelen/">Witlofwortelen</a></li> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/voerwortelen/">Voerwortelen</a></li> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/wortelpulp/">Wortelpulp</a></li> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/hooi-stro-en-zaagsel/">Hooi, stro en zaagsel</a></li> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/kwaliteit/">Kwaliteit</a></li> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/mest/">Mest</a></li> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/transport/">Transport</a></li> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/landbouw-tuinbouw-veehouderij-akkerbouw/">Land- en tuinbouw</a></li> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/bouw/">Bouw</a></li> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/levering-aan-de-bouw/">Levering aan de bouw</a></li> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/afvoer-uit-de-bouw/">Afvoer uit de bouw</a></li> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/historie/">Historie</a></li> <li><a href="https://www.vandegriftfourage.nl/contact/">Contact</a></li> </ul>